Statuten


STATUTEN  VAN  DE  LOENENSE  MIXED  HOCKEYCLUB
 

NAAM

Artikel 1
De vereniging is genaamd: Loenense Mixed Hockeyclub en werd opgericht op vijfentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig.

 

ZETEL

Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Loenen aan de Vecht.

 

DOEL

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

wedstrijden te doen houden
oefeningen voor de leden en adspirantleden te verzorgen
evenementen op het gebied van de hockeysport te organiseren
de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
 

LEDEN

Artikel 4
De leden van de vereniging kunnen zijn:

Zij, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en de hockeysport actief beoefenen of beoefend hebben.
Ereleden. Dit zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder en langdurig hebben verdienstelijk gemaakt en daartoe door een algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf (5) leden met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen hier één stem uitbrengen.
Leden van verdienste. Dit zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging. Zij worden als zodanig door het bestuur benoemd.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 

ADSPIRANTLEDEN  -  BEGUNSTIGERS

Artikel 5
Adspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
Adspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 

TOELATING

Artikel 6
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, adspirantleden en begunstigers.
Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 

EINDE  VAN  HET  LIDMAATSCHAP

Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
door opzegging van het lid;
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 

EINDE  VAN  DE  RECHTEN  EN  VERPLICHTINGEN  VAN
ADSPIRANTLEDEN  EN  BEGUNSTIGERS

Artikel 8
De rechten en verplichtingen van een adspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 

JAARLIJKSE  BIJDRAGEN

Artikel 9
De leden, de adspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 

RECHTEN  ADSPIRANTLEDEN  EN  BEGUNSTIGERS

Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan adspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

Artikel 11
Het bestuur bestaat uit ten minst vijf (5) personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde
      in lid 2.

De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bstuur buiten de leden wordt benoemd.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien (10) leden.
      De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering

      meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de   

      vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -PERIODIEK LIDMAATSCHAPSCHORSING

Artikel 12
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.       
 

 
 

BESTUURSFUNCTIE  -  BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 

BESTUURSTAAK  - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
      Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden         

      gedaan.

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot:

I.       Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot een bedrag of waarde van tweeduizend vijfhonderd gulden (2.500,00 gulden) te boven gaande;

II.      

a.   het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en   

      geven van onroerende goederen;

b.      het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een  bankkrediet wordt verleend;

c.      het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d.      het aangaan van dadingen;

e.      het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f.        het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

             Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep    

             worden gedaan.

 

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a.       hetzij door het bestuur;

b.      hetzij door de voorzitter;

c.       hetzij door twee andere bestuursleden.

 

JAARVERSLAG  -  REKENING  EN  VERANTWOORDING

Artikel 15
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
 

ALGEMENE  VERGADERINGEN

Artikel 16
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering  -de jaarvergadering-  gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 15 met
    verslag van de aldaar benoemde commissie;

      b.   de benoeming van de in Artikel 15 genoemde commissie voor het volgende     

                        verenigingsjaar;

                  c.   voorziening in eventuele vacatures;

d.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de    

                        vergadering.

3.      Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden  als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig Artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- en/of weekblad.
 

TOEGANG  EN  STEMRECHT

Artikel 17
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vergadering; het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is; alle adspirantleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem.
Een lid kan zijn stem door een, schriftelijk daartoe gemachtigd, ander lid uitbrengen, doch dit lid mag niet meer dan twee volmachten waarnemen.
 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 18
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen, persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgelegd en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het    verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden  gebracht.

 

BESLUITVORMING  VAN  DE  ALGEMENE  VERGADERING

Artikel 19
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de candidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan   
is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen  -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding-  ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 

BIJEENROEPING  ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in Artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 21.
 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een noteriële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 

ONTBINDING

Artikel 22
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

Artikel 23
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 

LIDMAATSCHAP  SPORTORGANISATIE

Artikel 24
Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen en van hen, die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt eenieder, die tot de vereniging toetreedt, hetzij als adspirantlid, hetzij als lid, hetzij als bestuurslid, lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
 
c. Toevoegingen aan de statuten. Wijziging volgens de ALV’s in 2004 
 

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering

19 april 2004

 
 
4. Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

De vergadering geeft het Bestuur toestemming de volgende artikelen te wijzigen:

 

Statuten, art 14, de machtiging van Bestuur om uitgaven tot € 10.000 te doen zonder goedkeuring van de ALV (was fl 2500). Eveneens de machtiging om arbeidsovereenkomsten met derden aan te gaan zonder autorisatie van de ALV

 

Statuten, art 15, bescheiden niet meer 10 jaar te bewaren. Wijzigen in: administratie 5 jaar en financiële administratie volgens wettelijke voorschriften.

 

Huishoudelijk reglement, art 38d, geschrapt. De penningmeester is niet meer automatisch lid is van de barcommissie

 

Huishoudelijk reglement, art 39 en 40 worden geschrapt. Er verschijnt wel een officieel orgaan en communicatiemiddel van de LMHC maar dit is niet noodzakelijkerwijs een clubblad.

 

 De statutaire wijzigingen komen in de najaars- ALV terug in verband met het ontbreken van de noodzakelijke aanwezigheid van 2/3 van het ledenbestand.

 

 
Verslag  Algemene  Ledenvergadering
8  November  2004
 

 

3.                Wijziging statuten

Volgens de reglementen voor de tweede keer, aangezien tijdens de vorige ALV de voor een dergelijke wijziging,  vereiste aanwezigheid van 2/3 deel van het ledenbestand ontbrak, geeft de vergadering het Bestuur toestemming de volgende artikelen te wijzigen:

 

Statuten, art 14, de machtiging van het Bestuur om uitgaven tot  10.000 te doen zonder goedkeuring van de ALV (was fl 2500). Eveneens machtiging om arbeidsovereenkomsten met derden aan te gaan zonder autorisatie van de ALV

 

Statuten, art 15, bescheiden niet meer 10 jaar bewaren. Wijzigen in: administratie 5 jaar en financiële administratie volgens wettelijke voorschriften

 

 

Gekopieerd voor digitale file,

Namens het Bestuur

Marjan van Belle

Secretaris

6 april 2006