FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01. Clubinformatie  Aantal vragen: 3
 02. Lidmaatschap  Aantal vragen: 2
 03. Wedstrijdinformatie   Aantal vragen: 3
 04. Scheidsrechterinformatie  Aantal vragen: 2
 05. Route/contact  Aantal vragen: 2
 06. Links  Aantal vragen: 4
 07. Website  Aantal vragen: 2
 08. Gestelde vragen  Aantal vragen: 5
 09. Statuten en Huishoudelijk reglement  Aantal vragen: 3

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

09. Statuten en Huishoudelijk reglement
a. Huishoudelijk reglement 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING
“LOENENSE MIXED HOCKEYCLUB”
gevestigd te Loenen aan de Vecht

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Loenense mixed hockeyclub.
2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: Loenense MHC
3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente: Stichtse Vecht
Tenue
Artikel 2
Het tenue van de vereniging is: zwart shirt met rode kraag en rood/groene diagonale streep, zwarte rok/broek en rode kousen.
Van de leden
Artikel 3
1. De vereniging onderscheidt haar leden in senioren en junioren.
2. Seniorleden zijn zij die vóór 1 oktober van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Juniorleden zijn zij die vóór 1 oktober van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar.
3. Ereleden. Voor de omschrijving wordt verwezen naar artikel 4 lid 3 van de statuten.
4. Leden van verdienste. Voor de omschrijving wordt verwezen naar artikel 4 lid 4 van de statuten.
5. Algemene leden. Voor de omschrijving wordt verwezen naar artikel 5 lid 1 van de statuten. Zij hebben in de ledenvergadering geen stemrecht.
6. Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.
Aanmelding leden
Artikel 4
Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend vóór 1 juni van het verenigingsjaar in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten indien het inschrijfformulier wordt ondertekend door hun wettelijk vertegenwoordiger.
Ledenregistratie
Artikel 5
Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld kennis te geven aan de ledenadministratie.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient minstens vier weken voor het einde doch uiterlijk 31 mei van het verenigingsjaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat.
2. Indien de opzegging geschiedt na de hiervoor genoemde datum, dan is het lid nog contributie verschuldigd voor het daarna volgende verenigingsjaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervoor dispensatie verlenen.
Geldmiddelen
Artikel 7
De inkomsten der vereniging kunnen bestaan uit:
 1. Contributies;
 2. Inschrijfgelden;
 3. Bijdragen van algemene leden;
 4. Andere inkomsten.

Contributie
Artikel 8
1. Elk juniorlid, seniorlid en lid van verdienste, is aan de vereniging contributie verschuldigd. Nieuwe leden dienen eenmalig inschrijfgeld te betalen.
2. Algemene leden en ereleden zijn niet contributieplichtig.
3. De contributie en de minimum bijdragen van algemene leden evenals de hoogte van het inschrijfgeld, worden telkens op de jaarlijkse algemene vergadering vastgesteld. Voor meerdere leden uit één gezin kan een maximum-gezinscontributie worden vastgesteld.
4. De contributienota’s worden bij aanvang van het verenigingsjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld op dertig dagen na aanvang van het verenigingsjaar.
5. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van automatische incasso. Hiertoe wordt aan de leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen – tot wederopzegging – tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede eenmalig het inschrijfgeld. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betalen niet verschuldigd.
6. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging alsnog een betalingsherinnering verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaltermijn gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.
7. Een lid dat twee maanden na de factuurdatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan zijn betalingsverplichtingen is voldaan.
8. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
9. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgend verenigingsjaar indien hij voor aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen inschrijfgeld verschuldigd.
10. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.
Het bestuur
Artikel 9
1. Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar artikel 11 van de statuten.
2. Het bestuur kan uit zijn midden voor elke functie een vervanger aanwijzen. Voorts kan het bestuur, onder zijn verantwoordelijkheid, de nodige commissarissen aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
3. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht te allen tijde inzage te hebben in hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem mede ondertekend. Hij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar, waarin de gegevens van de commissies worden opgenomen.
4. De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en tekent alle stukken die van de vereniging uitgaan. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken kopie te houden. Hij maakt de notulen van alle vergaderingen en zorgt dat deze, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en hemzelf worden ondertekend.
5. De penningmeester zorgt voor het innen en het beheren van de gelden der vereniging. Hij zorgt voor alle uitgaven, waar mogelijk, kwijting te ontvangen. Verder stelt hij zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa, die aan de vereniging toebehoren of die zij in bruikleen heeft ontvangen. Hij legt in de jaarlijkse algemene vergadering verantwoording af, die, na in orde bevonden te zijn door de voorzitter, de secretaris en de leden van de kascommissie, wordt getekend. Goedkeuring strekt hem tot décharge. Hij kan slechts aftreden nadat décharge is verleend.6. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen:
a) door de voorzitter
b) op voorstel van twee bestuursleden
c) Een bestuursvergadering is slechts geldig als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Een voorstel wordt in een bestuursvergadering als aangenomen beschouwd indien de meerderheid van de bestuursleden zich vóór het voorstel verklaart. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
Ledenvergadering
Artikel 10
1. De ledenvergaderingen zijn verdeeld in:
a) De jaarlijkse algemene vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de statuten;
b) Andere algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten;
c) Buitengewone ledenvergaderingen als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten.
2. De datum en de agenda van elke vergadering wordt tenminste zeven dagen vóór de dag van de vergadering aan de leden bekendgemaakt.
3. Op de ledenvergaderingen wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop de aanwezige leden hun naam wordt aangetekend. Slechts de stemgerechtigde leden wier naam op de presentielijst voorkomen nemen aan de stemmingen deel.
4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid, dat naar zijn mening buiten de orde is, het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen, behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.
5. Het bestuur kan, indien nodig, een bureau van stemopneming instellen, bestaande uit twee leden van de vereniging, geen bestuursleden zijnde, onder leiding van de secretaris.
6. Bij hoofdelijke stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen.
7. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Staken de stemmen over benoemingen van personen, dan wordt een herstemming gehouden. Indien de stemmen wederom staken, dan beslist het lot. Herstemming wordt alleen gehouden tussen die personen, ten aanzien van wie de stemmen staakten.
Commissies
Artikel 11
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies dienen om het bestuur te ondersteunen in de uitvoering van het operationele beleid. De commissies kunnen door de algemene vergadering worden ontbonden.
2. Allecommissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur en dienen het bestuur op geregelde tijden op de hoogte te houden van de stand van de haar toevertrouwde werkzaamheden.
Schadeloosstellingen
Artikel 12
1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die aan het materiaal dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkenen het tegendeel wordt bewezen.
3. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard dan ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.
Wijzigingen Reglement
Artikel 13
1. Wijziging in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering. Zij behoeven voor hun aanneming tenminste twee/derde van de totaal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Het is verplicht een dergelijke beslissing op de eerstvolgende ledenvergadering ter kennis van de leden te brengen.
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 15 november 2010.
 
Bijlage
 
Sportiviteit en respect op en rond het veld
De vereniging is een vereniging van de leden, voor de leden en door de leden. Met meer dan 900 leden is er gezelligheid met elkaar in en rond de uitoefening van de hockeysport. Toch is er ook een omvang bereikt, waarin het noodzakelijk is om afspraken te maken ‘hoe wij met elkaar omgaan’. Dat betekent dat voor ieder lid of bezoeker duidelijk is wat van hem of haar wordt verwacht en wat hij of zij van een ander wel of niet mag verwachten.
Respect voor elkaar
Gedraag je fatsoenlijk in het veld, langs de lijn, in het clubhuis en ook bij clubs waar je te gast bent. Kom je afspraken na, tijdens wedstrijden op de training, als je moet fluiten of anderszins. Schelden, vloeken, pesten, bedreigend of ander fout gedrag wordt niet getolereerd.
Gebruik en schoonhouden van het clubhuis, velden en materiaal.
1. Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen.
2. Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen.
3. Behalve voor het laden en lossen en behalve in noodgevallen, is het niet toegestaan auto’s te parkeren op het terrein van de vereniging. Fietsen en scooters zijn wel toegestaan, maar dienen te worden gestald op de daartoe bestemde plekken. Parkeren gebeurt altijd voor eigen risico. Eventuele schade aan auto’s en/of fietsen kan niet worden verhaald op de vereniging. Wees sportief; kom zoveel mogelijk op de fiets.
4. Houd je hond aan de lijn en ruim eventuele uitwerpselen op, zorg dat je hond niemand tot last is.
Scheidsrechters
Seniorleden en juniorleden vanaf 14 jaar dienen een scheidsrechterskaart te halen en zijn verplicht jeugdwedstrijden te fluiten.
Vervoer/begeleiding
1. Van ouders wordt verwacht dat zij mede zorg dragen voor de organisatie rond het team (vervoer, informeren, etc.). Ouders zijn verplicht om samen met de ouders van de andere leden van het team van hun kind bij toerbeurt de wedstrijdtafel te bemannen of als rijouder de kinderen bij uitwedstrijden te vervoeren. Daarnaast wordt van ouders verwacht dat zij bereid zijn zich ook anderszins voor de club in te zetten (bijv. onderhoud, klussen, etc.).
2. Ouders van jeugdleden wordt dringend geadviseerd om een scheidsrechterskaart te halen.
Betalingen consumpties
Consumpties die van de vereniging worden gekocht, dienen altijd direct contant te worden afgerekend.
Rook-, drank- en drugsbeleid
1. De vereniging sluit zich met haar beleid op dit vlak aan bij het geldende beleid in de horeca en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.
2. Roken in het clubhuis en op de velden is verboden. Ook is het gebruik van glaswerk op de velden verboden.
3. Er wordt geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 16 jaar. Op zaterdag kan er pas na 16.00 uur alcoholische drank worden verstrekt.
4. Drugsgebruik of het verhandelen daarvan is ten strengste verboden. Een lid dat dit verbod overtreedt, wordt met onmiddellijke ingang geschorst.

Voor toernooien, evenementen en speciale gebeurtenissen behoudt het bestuur zich het recht voor aanvullende regels te stellen.

 
b. Statuten  

STATUTEN  VAN  DE  LOENENSE  MIXED  HOCKEYCLUB

 

NAAM

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Loenense Mixed Hockeyclub en werd opgericht op vijfentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig.

 

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Loenen aan de Vecht.

 

DOEL

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. wedstrijden te doen houden
 2. oefeningen voor de leden en adspirantleden te verzorgen
 3. evenementen op het gebied van de hockeysport te organiseren
 4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

 

LEDEN

Artikel 4

De leden van de vereniging kunnen zijn:

 1. Zij, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en de hockeysport actief beoefenen of beoefend hebben.
 2. Ereleden. Dit zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder en langdurig hebben verdienstelijk gemaakt en daartoe door een algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf (5) leden met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen hier één stem uitbrengen.
 3. Leden van verdienste. Dit zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging. Zij worden als zodanig door het bestuur benoemd.
 4. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

ADSPIRANTLEDEN  -  BEGUNSTIGERS

Artikel 5

 1. Adspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 3. Adspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

 

TOELATING

Artikel 6

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, adspirantleden en begunstigers.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

EINDE  VAN  HET  LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

EINDE  VAN  DE  RECHTEN  EN  VERPLICHTINGEN  VAN

ADSPIRANTLEDEN  EN  BEGUNSTIGERS

Artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een adspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

JAARLIJKSE  BIJDRAGEN

Artikel 9

 1. De leden, de adspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

RECHTEN  ADSPIRANTLEDEN  EN  BEGUNSTIGERS

Artikel 10

Behalve de overige rechten die aan adspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit ten minst vijf (5) personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde

      in lid 2.

 1. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bstuur buiten de leden wordt benoemd.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien (10) leden.

      De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering

      meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de   

      vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 2. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 3. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -

PERIODIEK LIDMAATSCHAPSCHORSING

Artikel 12

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.       

 

 

 

BESTUURSFUNCTIE  -  BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK  - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

      Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden         

      gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 

besluiten tot:

I.       Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot een bedrag of waarde van tweeduizend vijfhonderd gulden (2.500,00 gulden) te boven gaande;

II.      

a.   het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en   

      geven van onroerende goederen;

b.      het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een  bankkrediet wordt verleend;

c.      het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d.      het aangaan van dadingen;

e.      het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f.        het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

             Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep    

             worden gedaan.

 

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a.       hetzij door het bestuur;

b.      hetzij door de voorzitter;

c.       hetzij door twee andere bestuursleden.

 

JAARVERSLAG  -  REKENING  EN  VERANTWOORDING

Artikel 15

 1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE  VERGADERINGEN

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering  -de jaarvergadering-  gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 15 met

    verslag van de aldaar benoemde commissie;

      b.   de benoeming van de in Artikel 15 genoemde commissie voor het volgende     

                        verenigingsjaar;

                  c.   voorziening in eventuele vacatures;

d.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de    

                        vergadering.

3.      Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden  als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig Artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- en/of weekblad.

 

TOEGANG  EN  STEMRECHT

Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vergadering; het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is; alle adspirantleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een, schriftelijk daartoe gemachtigd, ander lid uitbrengen, doch dit lid mag niet meer dan twee volmachten waarnemen.

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen, persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgelegd en ondertekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het    verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden  gebracht.

 

BESLUITVORMING  VAN  DE  ALGEMENE  VERGADERING

Artikel 19

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de candidaten plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan   

is het verworpen.

 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 2. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 3. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen  -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding-  ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING  ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in Artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 21.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een noteriële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

Artikel 23

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

LIDMAATSCHAP  SPORTORGANISATIE

Artikel 24

Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen en van hen, die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt eenieder, die tot de vereniging toetreedt, hetzij als adspirantlid, hetzij als lid, hetzij als bestuurslid, lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
 
c. Toevoegingen aan de statuten. Wijziging volgens de ALV’s in 2004 

 

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering

19 april 2004

 

 

4. Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

De vergadering geeft het Bestuur toestemming de volgende artikelen te wijzigen:

 

Statuten, art 14, de machtiging van Bestuur om uitgaven tot € 10.000 te doen zonder goedkeuring van de ALV (was fl 2500). Eveneens de machtiging om arbeidsovereenkomsten met derden aan te gaan zonder autorisatie van de ALV

 

Statuten, art 15, bescheiden niet meer 10 jaar te bewaren. Wijzigen in: administratie 5 jaar en financiële administratie volgens wettelijke voorschriften.

 

Huishoudelijk reglement, art 38d, geschrapt. De penningmeester is niet meer automatisch lid is van de barcommissie

 

Huishoudelijk reglement, art 39 en 40 worden geschrapt. Er verschijnt wel een officieel orgaan en communicatiemiddel van de LMHC maar dit is niet noodzakelijkerwijs een clubblad.

 

 De statutaire wijzigingen komen in de najaars- ALV terug in verband met het ontbreken van de noodzakelijke aanwezigheid van 2/3 van het ledenbestand.

 

 

Verslag  Algemene  Ledenvergadering

8  November  2004

 

 

3.                Wijziging statuten

Volgens de reglementen voor de tweede keer, aangezien tijdens de vorige ALV de voor een dergelijke wijziging,  vereiste aanwezigheid van 2/3 deel van het ledenbestand ontbrak, geeft de vergadering het Bestuur toestemming de volgende artikelen te wijzigen:

 

Statuten, art 14, de machtiging van het Bestuur om uitgaven tot  10.000 te doen zonder goedkeuring van de ALV (was fl 2500). Eveneens machtiging om arbeidsovereenkomsten met derden aan te gaan zonder autorisatie van de ALV

 

Statuten, art 15, bescheiden niet meer 10 jaar bewaren. Wijzigen in: administratie 5 jaar en financiële administratie volgens wettelijke voorschriften

 

 

Gekopieerd voor digitale file,

Namens het Bestuur

Marjan van Belle

Secretaris

6 april 2006